Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet och ansvarsfullt företagande

K-Fastigheter har höga ambitioner på att möta dagens och framtidens krav på miljöklassning av arbetsprocesser, byggnation och färdigställda byggnader. Mål och nyckeltal är identifierade och följs upp. Det är viktigt för K-Fastigheter att bevara sin position som ett pålitligt och trovärdigt bolag som skapar värde för alla intressenter. Att vara ett trovärdigt bolag och pålitlig partner omfattar också ett starkt engagemang för att respektera mänskliga rättigheter och tydlig ställning för bra och jämställd arbetsmiljö, cirkulärt byggande och effektivitet i alla processer. K-Fastigheter arbetar aktivt emot korruption och penningtvätt.

Hållbarhet är integrerat i K-Fastigheters löpande verksamhet och koncernens arbete styrs främst genom dess uppförandekod, vilken utgår från FN:s Global Compact, samt policydokument, vilka
samspelar med koncernens affärsidé, mål och övriga policyer för att styra verksamheten i en långsiktigt hållbar riktning. Alla FN:s 17 hållbarhetsmål är viktiga, men som enskilt bolag har K-Fastigheter inte möjlighet att lösa de utmaningar som FN beskriver som kritiska för att nå en hållbar utveckling. K-Fastigheter kan och vill bidra i de delar där vi bedömer att vi får bäst resultat och bolagets ledning har valt att fokusera på de mål där K-Fastigheter idag kan skapa störst effekt och som är relevanta för bolagets intressenter.

De områden som bedömts vara mest relevanta utifrån såväl intressenternas som K-Fastigheters perspektiv är efterlevnad av lagar och bestämmelser inklusive regelverken för korrekt marknadskommunikation och antikorruption, kundnöjdhet, medarbetarnas anställningsvillkor samt energianvändning.

Läs gärna mer i vår senaste årsredovisning och i kapitlet K-Fast Holding AB ÅR2021 – Hållbarhet och värdeskapande

Text i årsredovisningen för 2020: K-Fast Holding AB ÅR2020 – Hållbarhet o värdeskapande

Text i årsredovisningen för 2019: K-Fast Holding AB ÅR2019 – Hållbarhet o värdeskapande

Vår Uppförandekod 2021 respektive Uppförandekod för leverantörer 2021

Kontakt

För mer information om Hållbarhet, kontakta ir@k-fastigheter.se

Kontakt